Roman Zindulka

Roman Zindulka

Roman Zindulka


předseda JK: Roman ZindulkaKrá58 090
            e-mail: roman.zindulka@seznam.cz